МОДЕРНІЗАЦІЯ: РОБОТА ПАЛЬНИКА НА РАПСОВІЙ ОЛІЇ

Безумовно використання різноманітного біопалива в усьому світі набирає все більших обертів. 

В умовах війни ми мали змогу переконатися, що раптовий хаотичний попит або розрив налагоджених транспортних ланцюгів спонукає до дефіциту класичного вуглеводневого палива. Наявність альтернативного резервного біопалива дозволяє підприємствам України забезпечити безперервне виробництво продукції.

Важливим фактором також є постійне зростання цін на природний газ.

Кілька років тому в Стрийському районі Львівської області було модернізовано котельню, де як основне паливо почали застосовувати рапсову олію. 

Унікальність котельні полягає в тому, що це перший об'єкт такої потужності на рапсовій олії в Україні. 

Потужність встановленого на водогрійному котлі пальника становить 1,4 МВт. 

Для якісного спалювання ріпакової олії вкрай важливим є дотримання умов зберігання, підготовки та подачі палива. 

Крім цього особливі вимоги висуваються до пальника та його допоміжного обладнання. 

Після опрацювання технічних даних котельні та аналізу складу палива клієнту було підібрано рідкопаливний пальник MS7Z.

Ця модель пальника призначена для спалювання важких видів рідкого палива.

Пальник оснащено вбудованим електричним теплообмінником підігріву палива, системою супутнього електрообігріву клапанів і форсункового блоку, напірною насосною станцією в спеціальному виконанні, системою пускового підсвічування ріпакової олії природним газом. 

До обсягу поставки також увійшла шафа управління Weishaupt. 

За роки експлуатації пальник показав бездоганну стабільність роботи, надійне якісне спалювання палива, отримавши тільки позитивні відгуки від замовника.

МОДЕРНИЗАЦИЯ: РАБОТА ГОРЕЛКИ НА РАПСОВОМ МАСЛЕ

Безусловно использование разнообразного биотоплива во всем мире набирает все большие обороты. 

В условиях войны мы имели возможность убедиться, что внезапный хаотичный спрос или разрыв налаженных транспортных цепей побуждает к дефициту классического углеводородного топлива. Наличие альтернативного резервного биотоплива позволяет предприятиям Украины обеспечить непрерывное производство продукции.

Немаловажным фактором также является постоянный рост цен на природный газ.

Несколько лет назад в Стрыйском районе Львовской области была модернизирована котельная, где в качестве основного топлива стали применять рапсовое масло. 

Уникальность котельной состоит в том, что это первый объект такой мощности на рапсовом масле в Украине. 

Мощность установленной на водогрейном котле горелки составляет 1,4 МВт. 

Для качественного сжигания рапсового масла крайне важно соблюдение условий хранения, подготовки и топливоподачи. 

Кроме этого особые требования предъявляются к горелке и ее вспомогательному оборудованию. 

После обработки технических данных котельной и анализа состава топлива клиенту была подобрана жидкотопливная горелка MS7Z.

Эта модель горелки предназначена для сжигания тяжелых видов жидкого топлива.

Горелка оснащена встроенным электрическим теплообменником подогрева топлива, системой сопутствующего электрообогрева клапанов и форсуночного блока, напорной насосной станцией в специальном исполнении, системой пусковой подсветки рапсового масла природным газом. 

В объем поставки также вошел шкаф управления Weishaupt. 

За годы эксплуатации горелка показала безупречную стабильность работы, надежное качественное сжигание топлива, получив только положительные отзывы от заказчика.