Котельня житлового кварталу м. Київ

Для сучасних Європейських міст питання екології є одним з найважливіших.

Велика щільність забудови, чисельні джерела викидів забруднювальних речовин в атмосферу є типовою ознакою великого міста. Так само типовим для новобудов є жорсткі вимоги по зменшенню викидів.

Київ не виключення.

Технологічний та ергономічний сучасний житловий квартал в Шевченківському районі Києва є прикладом впровадження всього новаторського - від планування району, яке зараз використовують в найкращих житлових комплексах світу -т.з. "відкритий квартал», до сучасної котельні з наднизькими викидами забруднювальних речовин в атмосферу, яка відповідає найсуворішим екологічним вимогам таких країн як Швейцарія, Німеччина, Австрія, Франція.

За звичай стандартні викиди більшості котелень компенсуються високою димовою трубою яка надає велику площу розсіювання викидів. Але в цьому районі є обмеження по висоті димової труби, обумовлені безпосередньою близькістю до летовища ДП Антонов.

  

Тому при проектуванні котельні загальною потужністю 24 МВт одна з головних вимог до пальників була наднизькі викиди NOx. 

Після консультацій проектною групою було прийнято рішення по застосуванню в комплектації котельні 3 пальників Weishaupt WM-G50 у виконанні 4LN. 

Виконання 4LN - це поєднання технології multiflam з системою зовнішньої рециркуляції димових газів.

Такий тандем технологій в результаті надає екстремально низькі викиди NOx.

Це перший проект в Україні з пальниками у такому виконанні.

Станом на зараз реалізовано першу чергу з введенням в дію 2-х котлів, загальною потужністю 16 МВт.

Фактичні викиди NOx у будь-якій точці потужності не перевищують 45 мг/м3н відносно 3% О2. Це більше ніж в 5 разів менше ніж допускає діюча норма в Україні, або майже в 2 рази менше ніж допускає діюча норма викидів в Швейцарії.

Двигуни пальників як і більшість електродвигунів обладнання котельні оснащено частотними перетворювачами які значно скорочують споживання електроенергії та зменшують рівень шуму котельні. 

Високий рівень автоматизації, безпеки та контролю виробництва теплової енергії, збір, передача, обробка та зберігання отриманої інформації дозволяють стверджувати що ця котельня є однією з енергоефективних та екологічних в Україні.

Котельная жилого квартала г. Киев

Для современных Европейских городов вопрос экологии является одним из важнейших.

Большая плотность застройки, многочисленные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются типичным признаком большого города. Так же типичным для новостроек являются жесткие требования по уменьшению выбросов.

Киев не исключение.

Технологичный и эргономичный современный жилой квартал в Шевченковском районе Киева является примером внедрения всего новаторского - от планирования района, которое сейчас используют в лучших жилых комплексах мира - т.н. "открытый квартал", до современной котельной со сверхнизкими выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, которая соответствует самым строгим экологическим требованиям таких стран как Швейцария, Германия, Австрия, Франция.

Обычно стандартные выбросы большинства котельных компенсируются высокой дымовой трубой которая предоставляет большую площадь рассеивания выбросов. Но в этом районе есть ограничения по высоте дымовой трубы, обусловленные непосредственной близостью к аэропорту ГП Антонов.

 

 

Поэтому при проектировании котельной общей мощностью 24 МВт одно из главных требований к горелкам было сверхнизкие выбросы NOx.

После консультаций проектной группой было принято решение по применению в комплектации котельной 3 горелок Weishaupt WM-G50 в исполнении 4LN.

Исполнение 4LN - это сочетание технологии multiflam с системой внешней рециркуляции дымовых газов.

Такой тандем технологий в результате предоставляет экстремально низкие выбросы NOx.

Это первый проект в Украине с горелками в таком исполнении.

По состоянию на сейчас реализовано первую очередь с введением в действие 2-х котлов, общей мощностью 16 МВт.

 

Фактические выбросы NOx в любой точке мощности не превышают 45 мг/м3н относительно 3% О2. Это более чем в 5 раз меньше чем допускает действующая норма в Украине, или почти в 2 раза меньше чем допускает действующая норма выбросов в Швейцарии.

 

Двигатели горелок как и большинство электродвигателей оборудования котельной оснащены частотными преобразователями которые значительно сокращают потребление электроэнергии и уменьшают уровень шума котельной.

Высокий уровень автоматизации, безопасности и контроля производства тепловой энергии, сбор, передача, обработка и хранение полученной информации позволяют утверждать, что эта котельная является одной из энергоэффективных и экологических в Украине.